Новини проекту
Відбувся Регіональний форум "Інноваційні смарт-рішення для освіти"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
5 червня 2019 року - Регіональний форум «Інноваційні смарт-рішення для освіти»
Всеукраїнські збори керівників органів управління у сфері освіти об'єднаних територіальних громад
Встигни замовити за старою ціною!
Проект порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Вітаємо переможців!
Акція для батьків!!!
Сертифікація вчителя: як оцінюватимуть роботу в школі
Вітаємо жінок з весняним святом!
Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»
АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ
Відбулася міжнародна науково-практична конференція
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас

Статут школи

Дата: 23 листопада 2017 о 18:44

     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказом № _______________________

                                                                                            від «____» _______________ 2017 року

Директор Департаменту освіти та науки

Хмельницької міської ради

           ______________________Р.Д. Миколаїв

СТАТУТ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ  І – ІІІ СТУПЕНІВ № 27

ІМЕНІ ДМИТРА ІВАХА

М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

(нова редакція)

м. Хмельницький

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціалізована загальноосвітня школа   І – ІІІ  ступенів № 27  імені Дмитра Іваха

м. Хмельницького (надалі – навчальний заклад) створена шляхом реорганізації Хмельницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 27 в спеціалізовану загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів згідно з рішенням 20-ї сесії Хмельницької міської ради від 10.05.2001 року № 7, із внесеними змінами рішенням 14-ї сесії Хмельницької міської ради від 12.11.2003 року № 17, є правонаступником усіх її майнових прав і обов’язків. Рішенням 50-ї сесії Хмельницької міської ради від 27.05.2015 року  № 8 та рішенням 53-ї сесії Хмельницької міської ради від 23.09. 2015 року № 42 спеціалізованій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 27  м. Хмельницького присвоєно ім’я Дмитра Іваха. Навчальний заклад є комунальною власністю територіальної громади міста Хмельницького.

1.2. Юридична адреса навчального закладу: 29016,  м. Хмельницький, Львівське шосе, 47/4.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки                        в Державній казначейській службі України та в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Навчальний заклад заснований Хмельницькою міською радою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність навчального закладу як неприбуткової організації.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян                 на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

          забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

          виховання громадянина України;

          виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів                      і націй;

          формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості,  особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

           виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом   за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

          розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне  формування політичних і світоглядних переконань;

         виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян                 як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження                 і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

         створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину                      і суспільство;

         подолання порушень психічного і фізичного розвитку пізнавальної сфери учнів;

формування позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку;

створення психологічно комфортного середовища в школі.

1.7.  Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом, рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

          безпечні умови освітньої діяльності;

          дотримання державних стандартів освіти;

          дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

          дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. У навчальному закладі створюються спеціалізовані класи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу з 1 класу або інших предметів (гуманітарного циклу) відповідно до запиту учнів та їх батьків. У закладі можуть функціонувати загальноосвітні класи, на базі яких у школі ІІ ступеня створюються допрофільні класи та в школі ІІІ ступеня – профільне навчання.

1.12. Навчальний заклад має право:

         проходити в установленому порядку державну атестацію;

         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу                               за погодженням із засновником;

         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні                                  та індивідуальні робочі навчальні плани;

         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення                         учасників навчально-виховного процесу;

бути власником та розпорядником рухомого та нерухомого майна відповідно до чинного законодавства та власного статуту;

         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

          залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

          здійснювати капітальний та поточний ремонт, реконструкцію на основі договорів підряду чи господарським способом;

          рекомендувати учням дотримуватись ділового стилю одягу, порядку користування мобільними телефонами;

          спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

           розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних  і культурних підрозділів;

          надавати платні послуги згідно з чинним законодавством.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об'єднання, творчі групи, психологічна і логопедична служби.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються управлінням охорони здоров'я Хмельницької міської ради.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання та предметів для поглибленого вивчення. Індивідуалізація та диференціація навчання в навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.  Навчальний заклад, у разі необхідності, може створювати інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

2.5. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою  навчання.

2.6. Зарахування дітей до 1 класу навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які територіально не обслуговуються навчальним закладом, можуть бути  зараховані до нього за умови наявності вільних місць у класі. Зарахування учнів до спеціалізованих класів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06. 2003 року.

Зарахування учнів  до загальноосвітніх класів навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності довідки про зарахування учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.7. У навчальному закладі для учнів 1 – 4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності відповідної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюється  навчальним закладом у межах часу, що передбачений  робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня та закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри. Тривалість навчального року обумовлюється використанням навчальних програм з усіх предметів.

2.9. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року  повинна становити не менше  30 календарних днів.

2.10.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради  та державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.12.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, що погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим навчальним розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14.  У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому –  рішенням педагогічної ради навчального закладу вона доповнюється оцінками у балах згідно із загальноприйнятими критеріями і нормами оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Переведення учнів до наступного класу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2015 року № 762.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної  середньої освіти.

2.18.  Учням, які закінчили певний ступінь навчального  закладу, видається відповідний документ про освіту:

         після закінчення школи  І ступеня – табель успішності;

         після закінчення школи ІІ ступеня  – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення школи ІІІ ступеня – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8, 10 (11) класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники навчального закладу III ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускники навчального закладу II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

          учні;

          керівники;

          педагогічні працівники;

          психологи, бібліотекарі;

 медичні працівники;

батьки або особи, які їх замінюють.

  1. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
  2. Учні мають право:

  на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

  на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

  на доступ до інформації з усіх галузей знань;

  брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

  брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні  пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

          брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

          на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

          на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

          дотримуватись правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

         захист професійної честі, гідності;

         самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

         участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

         проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

         виявлення педагогічної ініціативи;

         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

         участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу;

         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;

         на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

         сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

         настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

          виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

          готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

          дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

          захищати учнів від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

          постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

          виконувати статут навчального закладу,  правила внутрішнього розпорядку;

          брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

         виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу та  Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради;

           дотримуватись ділового стилю  одягу.

3.9. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України . Атестація здійснюється,   як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

         звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

          забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

          постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, в тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.13. Представники громадськості мають право:

         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

          керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

          проводити консультації для педагогічних працівників;

          брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління  навчальним закладом здійснюється його засновником - Хмельницькою міською радою, Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Директор навчального закладу:

         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір                               і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

          організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів  у навчанні;

          відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

          створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

          забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

          підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановленні терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку коштами навчального закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами та засновником.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

    працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

    учнів навчального закладу ІІ – ІІІ  ступенів – класними зборами;

    батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 30, учнів - 30, батьків і представників громадськості - 30.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

         заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.4.1. Метою діяльності ради є:

         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

         об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу, формування позитивного іміджу;

          розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

          підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.4.2. Основними завданнями ради є:

         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

         формування навичок здорового способу життя;

         створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;

         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання  та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

         зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.4.3.   До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

          пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

          дотримання вимог законодавства України;

          колегіальності ухвалення рішень;

          добровільності і рівноправності членства;

          гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється погоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.4.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор  та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6.   Рада навчального закладу:

         організовує виконання рішень загальних зборів;

         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

         затверджує режим роботи навчального закладу;

         сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи їх доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні"; нагородження учнів похвальними листами  "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

         вносить на розгляд педагогічної ради та Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

         розглядає питання родинного виховання;

         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально – економічних умовах;

         сприяє педагогічній освіті батьків;

         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

         розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;     

         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

4.5. При навчальному закладі може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення  громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

         сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

         співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно – спортивної бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

          запобігання дитячій бездоглядності;

          сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

          стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

          всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків) без згоди керівника навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

         дотримання вимог законодавства України;

         самоврядування;

         колегіальності ухвалення рішень;

         добровільності і рівноправності членства;

         гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник і секретар. Голова піклувальної ради:

          скликає і координує роботу піклувальної ради;

          готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

          визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених  до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази навчального закладу;

         залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

         вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

          стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

          брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

          створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.7. У навчальному закладі можуть створюватися і діяти загальношкільний та загальнокласні батьківські комітети.

4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.10. Педагогічна рада розглядає питання:

          удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

          переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

          підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб  навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та громадські організації педагогічних працівників, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

  1.  Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, обробки деревини), кабінету обслуговуючої праці, а також спортивного і актового залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, складу.

5.6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 25 від 12.02. 2003 року навчальному закладу видано державний акт (ХМ 1277) на право постійного користування землею  площею 1,4016 га.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється  відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів  на основі його кошторису та плану асигнувань, які складаються і затверджуються відповідно до чинного законодавства.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

          кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

          кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання згідно вимог чинного законодавства;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.         

          6.3. У навчальному закладі створюється спеціальний фонд інших джерел власних надходжень, який формується за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб та спрямовується на відповідні цілі навчального закладу згідно кошторисних призначень.

         Кошти цього фонду зберігаються на спеціальному рахунку, відкритому в  Державній казначейській службі України чи в установі банку.

         Контроль за правильним використанням даного фонду здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

         6.4. Для зберігання коштів спеціального фонду, отриманих від надання навчальним закладом платних послуг,   відкривається окремий поточний рахунок.

Зарахування спеціальних коштів на поточні рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.

Невикористані за звітний період кошти з позабюджетного рахунку вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Навчальний заклад може надавати в оренду приміщення, що не використовуються для проведення навчально-виховної роботи або інші приміщення (актовий чи спортивний зали) в позанавчальний час відповідно до чинного законодавства.

6.7. Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

6.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) навчального закладу або їх частини між засновником та працівниками (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними осіб.

6.9. За рахунок спеціальних коштів можуть преміюватись працівники та учні відповідно до Положення про преміювання.

Директору навчального закладу за розвиток мережі платних послуг може проводитись доплата, надбавка, премія за рахунок спеціальних коштів за погодженням директора Департаменту  освіти та науки Хмельницької міської ради.

6.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через службу бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

6.11.      Звітність про діяльність навчального закладу складається та подається відповідно до чинного законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

  1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально - культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати                             відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
  2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України, засновник та Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

  1. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану                    навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов'язаних з                                         навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає           засновник.

9.2 Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, поділу, приєднання або  перетворення.

9.3 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

  1. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. Активи навчального закладу передаються  одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі припинення юридичної особи  зараховуються до доходу міського бюджету.
  2. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

        10.1. Цей статут та зміни і доповнення до нього набувають юридичної сили  з моменту їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Директор спеціалізованої загальноосвітньої                                   А.Б. Долинський

школи І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха 

м. Хмельницького                                

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.